dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW

historyk kultury, edytor, bibliofil

RSS 2.0

| O sobie |

Grzegorz Bąbiak

Grzegorz P. Bąbiak

Doktor habilitowany, historyk sztuki XIX i XX w., absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Historii PAN, od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualnie piastuje stanowisko kierownika Zakładu Edytorstwa i Stylistyki oraz wicedyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej.

Autor książek z zakresu kultury i sztuki XIX i XX w. (Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, 2010; monografia Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, 2002) oraz redaktor i edytor wielu publikacji o problematyce tego okresu (redakcja „Museion” 1911-1913. Publicystyka artystyczna i literacka, 2013; Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka, 2010; wybór i opracowanie pism J.G. Blocha, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, 2005).

Laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za publikację Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego oraz nagrody I Wydziału Polskiej Akademii Nauk za publikację Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku.

Obecnie jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów kultury XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem politycznej roli kultury w okresie niewoli i systemach totalitarnych.

Zakres badań:

  • Mecenat artystyczny XIX i XX wieku
  • Historia kultury polskiej i europejskiej XIX i początku XX wieku
  • Historia sztuki XIX i XX wieku
  • Bibliofilstwo i prasa schyłku XIX i początku XX wieku
  • Prasa artystyczna europejskiego modernizmu
  • Sztuka a ideologia XIX – XX wiek
  • Kultura polska II połowy XX wiekuNajważniejsze daty z przebiegu kariery naukowej:


Etapy wykształcenia:

2008-2012
Praca nad rozprawą habilitacyjną
Rozprawa habilitacyjna pt. Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku.
>> 8 III 2012 r. Kolokwium habilitacyjne w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk
1997-2001
Studia doktoranckie w Instytucie Literatury Polskiej UW pod kier. prof. dr hab. Danuty Knysz-Tomaszewskiej
Praca doktorska pt. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego.
>> 28 V 2001 r. Obrona zakończona uzyskaniem dyplomu z wyróżnieniem
1992-1997
Studia magisterskie w Instytucie Historii UW (promotor pracy prof. dr hab. Edward Potkowski)
Praca magisterska pt. Mecenat artystyczny kardynała Fryderyka Jagiellończyka.
>> 1997 r. Obrona zakończona uzyskaniem dyplomu Cum Laude
1988-1992
Nauka w XI L.O. im. Mikołaja Reja w Warszawie (klasa humanistyczna)
>> 1992 r. Egzamin maturalnyNagrody i osiągnięcia:

2012
nagroda I Wydziału Polskiej Akademii Nauk
2006
stypendysta funduszu im. Jana Lama Biblioteki Polskiej w Paryżu
2003
nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
2002
twórca pierwszej strony internetowej wydawnictw Wydziału Polonistyki UWPiastowane stanowiska:

2012-
zastępca Dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej UW
2011-
kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki UW
2003-2011
kierownik Pracowni Problemów Kultury w Strukturach Totalitarnych Instytutu Historii Polskiej Akademii NaukPełnione funkcje:

2013-
członek Wydziałowej Komisji ds. reformy Studiów Doktoranckich
2012-2016
członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej Wydziału Polonistyki UW
2011-
członek Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
2008-2012
członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej Wydziału Polonistyki UW
2008-
pracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej UW
2005-2008
pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji Wydziału Polonistyki UW
2005-2008
przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej UW
2004-2008
sekretarz grantu „Wojna Krymska – konfrontacja różnych cywilizacji” (kier. prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza)
2002-2008
pracownik Instytutu Literatury Polskiej UW
2002-2004
pełnomocnik Dziekana ds. wydawnictw Wydziału Polonistyki UW
2001-
pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
1997-2001
redaktor naczelny pisma Wydziału Polonistyki pt. „Młoda Polonistyka”
Dyżury w 2017 r.

Dyżur dyrekcyjny:
poniedziałki - 13.00-14.30;
czwartki -13.15-14.30 (pokój 7a)
Dyżur dydaktyczny:
środy - 13.15-14.45 (sala 51)