dr hab. Grzegorz P. Bąbiak, prof. UW

historyk kultury, edytor, bibliofil

RSS 2.0

Konferencje

2013
 • Zenon Przesmycki-Miriam i Stanisław Przybyszewski jako twórcy modernistycznej prasy literacko-artystycznej w Polsce (w kontekstach zagranicznych),
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Przybyszewski – Re-wizje”,
  Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 14-16 XI 2013.
 • Pierwsi męczennicy wolności. Pięciu poległych w literaturze i malarstwie polskim,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce”,
  Muzeum Niepodległości, Stowarzyszenie im. S. Żeromskiego, Warszawa 16-17 X 2013.
 • Piękna książka na ziemiach polskich przełomu XIX i XX w.: Artyści i ich dzieła,
  Художественная книга на территории Польши в конце XIX – начале ХХ в.: художники и их работы
  ,
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kulturalny”,
  Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirsk 24-26 IV 2013.
2012
 • Polityczne aspekty kolekcjonerstwa polskiego w XIX w. Od Puław do Rapperswilu,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich w XIX w.”,
  Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 15-16 XI 2012.
 • Co czeka edytora literatury w XXI wieku?,
  VIII Ogólnopolska konferencja naukowa „Nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży”,
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 22-23 X 2012.
 • Ruja i poróbstwo. Ciało i emocje w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX w.,
  Międzynarodowa konferencja „Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře”,
  Uniwersytet Karola, Praga 17-19 X 2012.
 • Kultura Carstwa Polskogo 1815-1830 gg. Obszcza s Rosijskoj imperiej Ili samostojatelna? Sowremiennyje dyskusji i opit nowoj literatury,
  Konferencja „Rosija i Polsza. Istoriki i Archiwisty w poznani obszczego proszlogo”,
  Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 11-12 V 2012.
2011
 • Między Warszawą a Lwowem. Z zagadnień życia kulturalnego na przełomie XIX i XX w.,
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Galicja na przełomie XIX i XX wieku. Modernizm dwóch narodów. Z ukraińsko-polskiego dialogu w literaturze i kulturze”,
  Uniwersytet Lwowski, Lwów 28-30 IV 2011.
2010
 • Doświadczenia totalitarne polskich twórców kultury po 1945 roku (na podstawie dzienników Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Szczepańskiego, Lechonia),
  Międzynarodowa konferencja „Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich”,
  Wydział Polonistyki w ramach Visegrad Fund 2010, Warszawa 21-22 X 2010.
 • Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX w.,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziewiętnastowieczne edycje. Dziewiętnastowieczni edytorzy”,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 6-9 X 2010.
 • Fantastyczny świat europejskiego modernizmu. Wśród periodyków literacko-artystycznych Europy przełomu wieków, Wykład dla Funduszu Krajowego na Rzecz Dzieci,
  Świder k/Warszawy 4 VI 2010.
2009
 • „Chimera” i chimery Jacka Malczewskiego,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Jacek Malczewski i symboliści”,
  UMCS, Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, Muzeum Jacka Malczewskiego, Radom 18-19 V 2009.
 • Dzieje rodziny Kossaków,
  Referat na posiedzeniu warszawskiego oddziału TLiAM, Warszawa 16 III 2009.
2008
 • Od ojcobójstwa do ojcostwa. Pawka Morozow i jego „synowie”,
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Od praojca do tatusia”,
  Uniwersytet Hradec Kralowe, Hradec Kralove 3-4 IX 2008.
2007
 • „Zesłowianieć albo zginąć”. „Zadruga” Jana Stachniuka i jej narodowe mity,
  Międzynarodowa konferencja „Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po 1918 r.”,
  Wydział Polonistyki UW, Warszawa 14-15 V 2007.
 • Podróżnika i kolekcjonera wyprawa do Egiptu (Michał hr. Tyszkiewicz i jego „dziennik podróży”),
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Podróż i literatura 1864-1914”,
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 29-31 III 2007.
2006
 • Braterstwo za przemilczenia. Indoktrynacja literatury polskiej 1945-1956,
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich”,
  Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 23-25 X 2006.
 • Wojna krymska jako pierwsza nowoczesna wojna Europy w dziele J. G. Blocha „Przyszła wojna”,
  Ogólnopolska konferencja „Wojna krymska – konfrontacja różnych cywilizacji”,
  Instytut Historii PAN, Warszawa 6 X 2006.
 • „Wszyscy budują pałace i ja kazałem postawić…” Pałace burżuazji na ziemiach polskich jako wyraz jej aspiracji społecznych,
  Międzynarodowa konferencja „Dom, majątek, klient sługa – manifestacja elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek)”,
  Zakład Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych PAN, Warszawa 28-29 IX 2006.
 • Nowe czasy, nowy bohater, nowa przeszłość. Mityzacja postaci historycznych w kulturze polskiej lat 1946-1956,
  XX Konferencja polsko-czeska UW i Uniwersytet Karola w Pradze, „Mity w literaturze”,
  Warszawa 19-21 VI 2006.
2005
 • Monumentum imperii. Od Soboru Newskiego do stalinowskiego Pałacu Kultury. Pomniki władzy w krajobrazie Warszawy XIX i XX w.,
  Ogólnopolska konferencja „Pałac Kultury i Nauki – fenomen, wzorzec, konteksty”,
  Collegium Civitas, Warszawa PKiN 17-18 XI 2005.
 • Imperialny mecenat w prowincjonalnej Warszawie sesja Stolica i prowincja w historii Polski i Rosji,
  Konferencja w ramach wspólnego polsko-rosyjskiego posiedzenia komisji historyków,
  Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 13-15 IX 2005.
 • O pewnych robotach i pracach. Europejskość i rodzimość: horyzonty twórczości Kraszewskiego,,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Europejskość i rodzimość. W kręgu twórczości J. I. Kraszewskiego”,
  Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 14-16 III 2005.
2004
 • Towarzysz Mickiewicz. Szkic do recepcji twórczości A. Mickiewicza w latach 1948-1955,
  XIX Międzynarodowa czesko-polska konferencja,
  Uniwersytet Karola w Pradze, Praha 3-5 XI 2004.
 • Walka z czerwonym Szatanem. Stefan Żeromski a komunizm,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Światy Stefana Żeromskiego”,
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 14-15 X 2004.
 • Polska i Rosja w europejskiej historii i kulturze,
  Międzynarodowa konferencja w ramach „Dni Nauki Rosyjskiej”,
  Warszawa 13 X 2004.
 • Rzeźba socrealistyczna w przestrzeni miejskiej,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Socrealizm. Fabuły-Komunikaty-Ikony” (XIX konferencja Podlaska),
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kozłówka-Rozkosz-Grabanów 15-17 IX 2004.
 • „Zahuczał burz dalekich grzmot…” Ruch robotniczy w sztuce polskiej i zachodnioeuropejskiej przełomu XIX i XX w.,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Rewolucja lat 1905-1907”,
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Radom 3-5 VI 2004.
2003
 • Sztuka zjednoczonej Europy,
  Popularno-naukowa konferencja naukowa „Kościół w kulturze Europy”,
  Raszyn 26 IV 2003.
2002
 • Polskie drogi do Europy. Paryska „Sztuka” Antoniego Potockiego,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Literatura i sztuka drugiej połowy XIX w. Światopoglądy, postawy, tradycje”,
  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny 24-26 X 2002.
 • Między Berlinem Praga a Warszawą. Przybyszewski – Prohazka – Przesmycki,
  XVIII Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze,
  Warszawa, 11-13 VI 2002.
2001
 • „Chimera” na tle artystycznych pism niemieckich przełomu XIX i XX w.,
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Polnische Literatur und Polnisch-Deutsche Literaturkontakte um 1900”,
  Uniwersytet w Tybindze, Tybinga 12 VI 2001.
 • Nieporęt – rys historyczny,
  Wykład na uroczystym posiedzeniu Rady miasta i Towarzystwa Miłośników Nieporętu,
  Nieporęt 31 V 2001.
2000
 • Chimeryczny portret kobiety,
  Międzynarodowa konferencja naukowa, „Wiek kobiet w literaturze”,
  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 19-21 X 2000.
1999
 • Krakowskie „Życie” i warszawska „Chimera” – dzieje pewnego nieporozumienia,
  V Ogólnopolska konferencji naukowej „Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w.”,
  Akademia Pedagogiczna, Kraków 3-4 XI 1999.
 • Ikonosfera mieszczańska w utworach Gabrieli Zapolskiej,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej II poł. XIX w.”,
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 25-26 II 1999.
1998
 • Warszawa u progu niepodległości,
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Literatura u progu niepodległości”,
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa 9 XI 1998.


Dyżury w 2017 r.

Dyżur dyrekcyjny:
poniedziałki - 13.00-14.30;
czwartki -13.15-14.30 (pokój 7a)
Dyżur dydaktyczny:
środy - 13.15-14.45 (sala 51)